Sourcing & förpackning

Vår hållning i specifika råvarufrågor

Kavlis generella ståndpunkt är att alltid följa lagstiftning och riktlinjer i branschen, vara lyhörd för våra kunders och konsumenters krav och intressen samt erhålla transparent och korrekt märkning och information på våra produkter. För att säkerställa att alla råvaror och produkter uppfyller våra policyer och kriterier är samarbetet med våra leverantörer centralt. Nedan beskriver vi vår hållning i specifika råvarufrågor. Det gäller sakfrågor som många konsumenter har funderingar kring och som på ett eller annat sätt är komplexa eller särskilt omdiskuterade.

Avgörande med god leverantörssamverkan

En naturlig del av vårt dagliga arbete är att bidra till en god leverantörssamverkan. Det innefattar att vi löpande följer upp och bidrar till våra leverantörers utveckling. En del i det är att vi ständigt höjer vår kvalitetsmässiga kravställning men även att vi möter våra leverantörer regelbundet. Under 2022 har träffar både skett fysiskt hos våra leverantörer eller på plats hos oss. Men också i en allt större utsträckning genom digitala samtal.

Vi reviderar våra kravunderlag för hållbar sourcing

Under 2022 har vi startat upp arbete med att ta fram en heltäckande sourcing policy för hållbara inköp och upphandlingar. Hållbarhet har inte varit i tillräckligt starkt fokus vid våra inköp, vilket vi nu vill ändra på. Vårt fokus har historiskt varit riktat på att säkra tillgång på råvaror och emballage till marknadsmässigt goda priser. Policyn kommer att behandla Kavlis ställningstaganden inom ett brett antal hållbarhetsområden såsom arbetstagares arbetsvillkor, djurvälfärd, biologisk mångfald och transporter. Vi kommer även att se över våra krav på specifika råvarukategorier inklusive riskråvaror. Vår målsättning är att policyunderlaget skall ligga klart till hösten 2023. I samband med detta arbete kommer vi också ta fram arbetssätt och verktyg för att efterlevnaden av policyn skall kunna säkerställas. När nya policyn fastställts kommer våra befintliga och nya leverantörer att behöva ta del av en ny version av vår uppförandekod och intyga att de lever upp till denne eller har en rimlig tidplan för åtgärder som visar på efterlevnad. Att alla våra leverantörer lever upp till vår sourcing policy är ett av våra hållbarhetsmål till 2030. Kravefterlevnad kommer att granskas med prioritet för leverantörer av riskråvaror, insatsvaror från riskområden, samt av våra största inköpsvolymer. Den digitala plattform för hållbarhetsdata som vi utvecklar tillsammans med Position Green kommer att vara basen för leverantörsbedömning utifrån Kavlis uppdaterade krav.
0 %
Materialåtervinningsbara förpackningar

Delmål 2025: 100% materialåtervinningsbara plastförpackningar

Minst

0 %
hållbart framställt förnybart förpackningsmaterial
0 %
av våra leverantörer är granskade och godkända utifrån vår sourcing policy.

Minst

0 %
återvunnet förpackningsmaterial
Livsmedelsbedrägerier
Kavli arbetar aktivt med att skydda konsumenter mot förfalskade råvaror och produkter och har därför etablerade rutiner för att upptäcka och minimera risker för att livsmedelsbedrägerier ska ske.
Råvaror och förpackningar
Livsmedelskvalitet är beroende av kvaliteten på råvaror, processer och förpackningar. Kavli har rutiner för att granska och godkänna leverantörer och varor samt utför kontinuerligt kontroller av våra råvaror och emballage.