Säkra och hälsosamma produkter

Livsmedelssäkerhet och produktkvalitet

Det är en självklarhet att våra produkter ska vara fullt trygga och säkra. För att säkerställa detta tillämpar vi det internationellt erkända HACCP-systemet (Hazard Ana-lysis Critical Control Point). Detta förebyggande arbete identifierar, utvärderar och kontrollerar faror och täcker hela verksamheten från råvaror till distribution och kon-sumtion. Genom fokus på riskkartläggning, spårbarhet, hygien och kontroll minimerar vi risken för förekomst av exempelvis främmande ämnen och andra kvalitetsrela-terade avvikelser. Våra HACCP-planer verifieras genom intern revision samt av externa certifieringsorgan mot den GFSI-godkända standarden FSSC 22000.

Våra produkter ska förgylla och förenkla måltider för våra konsumenter och därför är det avgörande för oss att de smakar gott och håller en hög kvalitet. Vi kontrollerar råvarorna och därefter våra produkter när de tillverkas samt innan de levereras vidare till kund och konsument. Vi utvärderar och följer upp våra leverantörer regelbun-det och till vår hjälp har vi ett systemstöd för att ytterli-gare öka samarbete och möjlighet till alltid uppdaterad information. Vi har också ett tätt samarbete med våra legotillverkare för att säkra samma goda kvalitet som de produkter vi tillverkar själva i våra fabriker.

För att ständigt förbättra oss mäter och följer vi upp antalet reklamationer vi får in. Vår ambition är att grad-vis minska antalet reklamationer med en måltröskel om maximalt 13 reklamationer per miljon sålda förpackning-ar. Utvecklingen är positiv jämfört med 2021 och vi när-mar oss målet. Den största delen av konsumentreklama-tionerna under 2022 har varit relaterade till produktens konsistens eller förpackning.

  • Aktivt verkar för att minska salt, socker och mättat fett, samt smakförstärkare, artifi- ciella smakämnen och färgämnen

  • Tredubbla försäljningen av växtbaserade produkter

  • Årlig minskning av antalet reklamationer
  • Noll incidenter som leder till återkallande av produkter
  • GSFI-certifiering av alla våra anläggningar

Livsmedelssäkerhet och produktkvalitet

Att våra produkter är trygga och säkra är självklart och vi tillämpar det internationellt erkända HACCP-systemet för att säkerställa livsmedelssäkerheten. Detta förebyggande arbete identifierar, utvärderar och kontrollerar faror och täcker hela verksamheten från råvaror till distribution och konsumtion. Genom fokus på riskkartläggning, spårbarhet, hygien och kontroll minimerar vi risken för förekomst av exempelvis oönskade allergener, främmande ämnen och andra kvalitetsavvikelser. Våra HACCP-planer och system verifieras genom intern revision samt av externa certifieringsorgan mot den internationella ISO- standarden FSSC 22000.
Våra produkter ska förgylla och förenkla måltider för våra konsumenter och därför är det också viktigt för oss att de smakar gott och är av bra kvalitet. Vi kontrollerar råvaror och även våra produkter när de tillverkas samt innan de levereras till vidare till kunder och konsumenter.

För att uppfylla detta utförs riskbedömningar baserade på HACCP-principer som ligger till grund för all produktion samt hela leveranskedjan.

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point)

Kavli använder ett verksamhetsledningssystem för livsmedelssäkerhet för att säkerställa att vi producerar säkra livsmedel. Detta ledningssystem är i överensstämmelse med HACCP:s (Hazard Analysis Critical Control Point) principer, som är en erkänd riskhanteringsmetod som identifierar och förebygger potentiella faror och risker i en process.
Kavli använder multidisciplinära team som tar fram och implementerar rutiner för kvalitetskontroll och riskbedömning baserade på dessa HACCP-principer. Dessa rutiner inkluderar hela produktionskedjan: utveckling av nya produkter, inköp, lagring, produktion samt distribution av produkter.

Allergener

Kavli vill att så många som möjligt ska kunna äta våra produkter. Samtidigt vet vi också att en del människor reagerar på vissa ingredienser som används i livsmedelsproduktion. Dessa ingredienser kallas allergener. Kavli undviker att använda kända allergener som ingredienser där det finns bra alternativ. Vi har dock allergener i våra produkter, t ex mjölk, ägg och senap, och har arbetsrutiner för att styra hanteringen av dessa råvaror så de inte kommer i produkter där det inte var tänkt. De produkter som innehåller allergener märker vi tydligt på förpackningen i enlighet med gällande lagstiftning.

Främmande föremål

Kavli har rutiner och utrustning för att upptäcka eventuella främmande föremål, tex glas eller metall, i våra produkter innan de skickas ut på marknaden så att konsumenten utsätts för minimal risk.
Val av utrustning för att upptäcka eventuella främmande ämnen baseras på produkt, process och råvaror. All utrustning genomgår en dokumenterad process för godkännande för att säkerställa att den är anpassad till sitt syfte.

 

Vår hållning i specifika produktrelaterade frågor

 
GMO – genetiskt modifierade ingredienser

Kavli förbinder sig att endast använda råvaror och ingredienser som är baserade på traditionella produktionsmetoder och där de har utvecklats och förbättrats utan att modern genteknik använts. Vi använder inte ingredienser från genetiskt modifierade organismer (GMO) i vår livsmedelsproduktion.

Vi är medvetna om att mycket små mängder av genetiskt modifierat material av misstag kan förekomma i produkter på grund av oavsiktlig eller teknisk förorening. Den maximala andelen spårmängder av genetiskt modifierat material som inte kräver GMO- märkning fastställs i den europeiska lagstiftningen gällande GMO.  Kavli använder inte genmodifierade ingredienser i våra produkter.

Socker, fett och salt

Många myndigheter rekommenderar ett minskat intag av socker, fett och salt i den dagliga kosten. En balanserad kost och en hälsosam livsstil är avgörande för att minska risken för sjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Kavli stödjer att intag av socker bör begränsas i linje med råd från hälsomyndigheter och organisationer som WHO (World Health Organization), men anser samtidigt att sötma är viktigt för smaken och njutningen av produkterna. Kavli har åtagit sig att hålla nivån av tillsatt socker så låg som möjligt samtidigt som den goda smaken i våra produkter bibehålls. Sockret kan i vissa fall ersättas (helt eller delvis) med andra sötningsmedel och Kavli använder sötningsmedel som är godkända och säkra att ha i mat och dryck så länge de tas i de rekommenderade mängderna.

Kavli strävar också efter att minska användningen av mättade fetter och undvika användningen av transfetter i råvaror som används i våra produkter.

Natrium är en del av koksalt – natriumklorid – som är en naturlig ingrediens i många råvaror. Natrium påverkar produktens smak, är viktig för att upprätthålla produktens konsistens och struktur och har dessutom konserverande egenskaper. Natrium finns i flera olika salter, innefattande klorid och fosfater. Natriumklorid tillsätts i flera av Kavlis produkter och natriumfosfat är nödvändigt för att göra vår mjukost.
Kavli stödjer myndigheternas uppfattning om att intaget av natrium bör begränsas i linje med rekommendationerna från WHO (Världshälsoorganisationen). Vi vet också att salt smak och konserverande egenskaper är viktiga för produkterna. Vi lovar att hålla sodiumnivåer så låga som möjligt.

Kavli skriver alltid ut innehållet av dessa ingredienser på våra produkter och säkerställer att märkningen alltid motsvarar gällande lagar och regler för märkning av livsmedel.

Främmande ämnen i livsmedel

Våra ingredienser uppfyller lagstiftningens krav på nivåer av eventuella rester av veterinärmedicin, bekämpningsmedel, tungmetaller och andra kända föroreningar.
Kavli har rutiner och utrustning för att upptäcka eventuella främmande föremål, tex glas eller metall, i våra produkter innan de skickas ut på marknaden så att konsumenten utsätts för minimal risk.
Val av utrustning för att upptäcka eventuella främmande ämnen baseras på produkt, process och råvaror. All utrustning genomgår en dokumenterad process för godkännande för att säkerställa att den är anpassad till sitt syfte.

Strålning

Kavli inser att våra kunder och konsumenter är oroliga för att vi ska använda ingredienser som kan ha utsatts för joniserande strålning, men vi använder inga råvaror som utsatts för denna strålning. För att säkerställa detta arbetar Kavli tillsammans med våra leverantörer så att dessa krav uppfylls.

Ägg från frigående höns

Kavli Sverige har beslutat att fasa ut ägg från burhöns.  I stora delar av vårt sortiment har bytet till ägg från frigående höns redan genomförts och vår ambition är att alla produkter under Kavlis varumärken senast år 2022 endast ska innehålla ägg från frigående höns.