Produkter & transporter

Vårt miljöansvar som livsmedelsaktör

Ingen annan sektor påverkar klimatet och miljön så mycket som livsmedelssek-torn. Som livsmedelsföretag ser vi därför att vi behöver ta ett helhetsgrepp om vår miljöpåverkan.

Kavlis miljöpåverkan genom värdekedjan är framför allt kopplad till råvaruproduktion och förpackningar. Därför är tydliga krav och en god samverkan med våra leverantörer avgörande för ett framgångsrikt miljöarbete. I samma anda utvecklar vi nya förpackningslösningar som bidrar till cirkularitet, minskat matsvinn, och minskad klimatpåverkan.

Vårt miljöansvar handlar om att minimera klimatpåverkan, men också vår påverkan på andra likvärdigt viktiga miljöaspekter, däribland vatten, matsvinn och avfallshantering. Vi strävar konstant efter att effektivisera resursanvändningen i vår verksamhet, minska mängden svinn och avfall, och i högre grad återvinna vårt avfall. I detta kapitel berättar vi om de åtgärder vi vidtagit under 2022 för att minska vår påverkan inom ramen för vår kärnverksamhet. 

0 %
fossilfria inom Scope 1-2
0 %
fossilfria upphandlade transporter
0 %
minskat matsvinn samt implementering av åtgärder i vår värdekedja
0 %
utsläppsminskningar per producerat ton inom Scope 3