Människa & samhälle

Kavli som arbetsplats

ör att Kavli ska kunna fortsätta utvecklas framåt som organisation, behöver vi vara en attraktiv, medveten och säker plats för alla våra medarbetare. Vi är nämli-gen av den starka övertygelsen att det är medarbetarna som utgör grunden för vår framgång. På Kavli arbetar vi därför ständigt för att vara en så bra arbetsplats som möjligt för våra medarbetare.

Mål och framgångsfaktorer

För att vi ska kunna vara en så bra arbetsgivare som möjligt, arbetar vi ständigt med att kartlägga vilka fak-torer som gör oss till en attraktiv arbetsgivare för såväl våra nuvarande medarbetare som i rekrytering av nya. För att vara en bra arbetsplats behöver våra medarbe-tare trivas, må bra och känna att de bidrar till organi-sationen utifrån sina kompetenser. Några av våra vik-tigaste punkter i detta arbete är att arbeta för en säker arbetsmiljö med hög frisknärvaro, med tydlig och kon-tinuerlig intern och extern kommunikation, ett levande arbete med vår organisationskultur och att erbjuda våra medarbetare möjlighet till ständig individuell utveckling.

Attraktiv arbetsgivare med nöjda medarbetare

För att vara en attraktiv arbetsgivare för våra medarbetare, är det viktigt att veta vad alla tycker om vår organisation. Vi arbetar regelbundet med att skicka ut medarbetarunder-sökningar i form av tempmätningar, där vi ”tar tempen” på våra medarbetare och undersöker vilka faktorer som är viktigast för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Hållbar och
hälsofrämjande arbetsmiljö

Under 2022 genomförde vi diverse förbättringar i vår kan-tin- och kontorsmiljö i Älvsjö. Dagligen serveras mellan 60 och 120 måltider till vår personal, och i egenskap av livs-medelsföretag vill vi statuera med gott exempel genom att införa mer grönt på menyn. Vi har även höjt priset på lun-cherna för att göra mer hållbara produktinköp, t.ex. KRAV-märkt kött och fisk. För att minska matsvinnet har vi satt upp informationsskyltar vid salladsbuffén med ’nudges’ om att hellre ta små portioner och komma tillbaka fler gånger.
Vi har nu även infört miljöstationer i kök, kantin och på de olika kontorsplanen för bättre avfallssortering. Inför 2023 har vi planlagt att särsortera och väga vårt mats-vinn, vilket inte gjorts tidigare. Detta i syfte att utmana kökspersonalen och medarbetarna att slänga så lite mat som möjligt.

Ledarskap och medarbetarskap

På Kavli är ledarskap och medarbetarskap förankrat i en kultur av psykologisk trygghet. Varje år tar medar-betare med stöd av respektive chef fram ett individuellt målkort. Medarbetaren erhåller slutligen mätbara verk-samhetsrelaterade mål kopplade till individens ansvar för bolagets resultat (”VAD”). I sin strävan att leverera på dessa målsättningar bedöms också medarbetarens på sin förmåga att bidra till en positiv organisationskultur präg-lad av psykologisk trygghet (”HUR”).

Kavlis HR-avdelning är certifierade i DISC-analysverktyg. Detta skapar förutsättningarna för att alla medarbetare som börjar på Kavli ska få göra en personlig profilanalys och få återkoppling på denna för sin individuella utveckling.

  • Aktivt uppmuntra kunder och konsumenter till mer hållbara matbeteenden

  • Jämlik fördelning mellan kvinnor och män i ledande positioner

  • Minimal sjukfrånvaro

  • Noll arbetsskador utan frånvaro (H2 < 0)

  • Topp 10 på Sustainable Food Brand Index

  • Minst 90% medarbetarbelåtenhet

Beredskap
Kavli har etablerat definierade rutiner som skall följas om specifika händelser inträffar så att kunder och konsumenter blir berörda av händelsen i minsta möjliga mån.